Audit en Assurance

Onze core business : het mandaat van commissaris in uw vennootschap.
Als erkend bedrijfsrevisor certificeren wij of uw jaarrekening een “getrouw beeld van het vermogen, de financiële toestand en de resultaten van de vennootschap” geeft.

 

Daarnaast wordt ook de wettelijk verplichte verslaggeving bij de herstructurering van vennootschappen, zoals een inbreng in natura bij oprichting of kapitaalverhoging, wijziging van rechtsvorm, fusie en splitsing of vereffening door ons verzorgd.

 

Ook voor andere contractuele of wettelijke controleopdrachten kunt u bij AUDITAS BEDRIJFSREVISOREN terecht. Bijvoorbeeld de controle op de financiële informatie aan subsidiërende overheden of in het kader van specifieke secotoriële wetgeving, alsook de controle van de economische en financiële informatie die aan de ondernemingsraad wordt verstrekt.

 

Voor uw audit kunt u rekenen op het persoonlijk contact met ‘uw’ bedrijfsrevisor-vennoot zodat uw bedrijfsinformatie in alle vertrouwen en met kennis van zaken wordt behandeld.